បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

  1. នៅពីក្រោយ, មានខ្នង, ទ្រាំទ្រពីក្រោយ