បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

ផ្ទៃខាងក្រោយ

  1. សាវតារ