បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

ផ្ទៃខាងក្រោយ

  1. សាវតារ