បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

  1. បំរាម, ការហាមឃាត់ ន.