បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

  1. បំរាម, ការហាមឃាត់ ន.