បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

banana ជា នាមភាសាអង់គ្លេស មានន័យថា ចេក