បើកបញ្ជីមេ

Wiktionary β

banana ជា នាមភាសាអង់គ្លេស មានន័យថា ចេក