បើក​ម៉ឺនុយ​មេ

Wiktionary β

  1. ក្រុម (សិល្បៈ), ក្រុម (ឧទ្ទាម)