បារាំងកែប្រែ

នាមកែប្រែ

barbe

  1. (ធម្មជាតិវិទ្យា) កន្ទុយ (ស្រូវ..)
  2. (ធម្មជាតិវិទ្យា) ព្រុយស្លាប
  3. (រោងជាង) គិលខាង

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. សទ្ទានុក្រមខេមរយានកម្ម បារាំង-ខ្មែរ វិទ្យាស្ថានខេមរយានកម្ម នៃក្រសួងអប់រំជាតិ ភ្នំពេញ ១៩៧៣ ទំព័រ៣១