អង់គ្លេស កែប្រែ

នាម កែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 90: bad argument #1 to 'inNamespace' (unrecognized namespace name 'Appendix').

  1. មូលដ្ឋាន, មូលដ្ឋានគ្រឹះ
  2. គ្រឹះ
  3. (ជីវវិទ្យា) មូលភាគ