អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

ឯកវចនៈ
basis

ពហុវចនៈ
basiss

  1. មូលដ្ឋាន, មូលដ្ឋានគ្រឹះ
  2. គ្រឹះ
  3. (ជីវវិទ្យា) មូលភាគ