បារាំងកែប្រែ

នាមកែប្រែ

bataille

  1. ប្រយុទ្ធ
  2. (អក្សរសាស្ត្រ) ប្រយុទ្ធ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. សទ្ទានុក្រមខេមរយានកម្ម បារាំង-ខ្មែរ វិទ្យាស្ថានខេមរយានកម្ម នៃក្រសួងអប់រំជាតិ ភ្នំពេញ ១៩៧៣ ទំព័រ៣២