អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

  1. (ជីវវិទ្យា)ស្ថិតក្នុង
  2. (ជីវវិទ្យា) ជាប់ខ្សែ