ភាសាជប៉ុន កែប្រែ

នាម កែប្រែ

bengoshi (hiragana べんごし, rōmaji bengoshi) (ន.) មេធាវី

ឧទាហរណ៍៖

お母さん弁護士です。(かれのおかあさんはべんごしです。)
ម្តាយ​គាត់​ជា​មេធាវី​។