អង់គ្លេសកែប្រែ

ធ្នាក់កែប្រែ

beyond

  1. ក្រៅ
  2. ចុងជាយ, មាត់