អង់គ្លេស កែប្រែ

កិរិយាសព្ទ កែប្រែ

blame

  1. ស្ដីបន្ទោស