អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

blame

  1. ស្ដីបន្ទោស