អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

book

  1. សៀវភៅ, គម្ពីរ
  2. កក់ (រក្សាទុក, ទុកអោយ, របស់ជួលរឺឈ្នួល)