អង់គ្លេស កែប្រែ

ឈ្នាប់ កែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 90: bad argument #1 to 'inNamespace' (unrecognized namespace name 'Appendix').

  1. ដោយឡែក
  2. ដោយហេតុនោះ
  3. ផ្ទុយទៅវិញ
  4. ហើយក៏~ដែរ
  5. តែខាង, ខាង, តែ, ប៉ុន្តែ, ក៏ប៉ុន្តែ