អង់គ្លេសកែប្រែ

ធ្នាក់កែប្រែ

by

  1. កៀកនឹង, ជិតដល់, ហៀបនឹង, ជិតកៀកនឹង, មកកៀកនឹង, មកទល់នឹង, មកដល់
  2. អាស្រ័យ, ដោយ, ដោយសារ, ក៏ព្រោះតែ
  3. តាម, ក្បែរ, តាមរយៈ
  4. ពី