'អង់គ្លេស'កែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

  • អក្សរសព្ទខ្មែរ: //
  • IPA(key): /kæt/
  • SAMPA: /k{t/

នាមកែប្រែ

cat (ឃែត) (ព.ហុ.: cats)

  1. ឆ្មា