អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

central

  1. កណ្ដាល, ភាគកណ្ដាល