អង់គ្លេសកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

នាមកែប្រែ

citizen

  1. ពលរដ្ឋ, ពលរាស្ត្រ