អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

city

  1. ទីក្រុង
  2. បុរី
  3. ធានី (លាវ)
  4. ក្រុង (សៀម)
  5. មឿង (សៀម, លាវ)
  6. នគរ (នេបាល, សំស្ក្រឹត, សៀម, លាវ)