អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

coast

  1. ឆ្នេរ, ឆ្នេរសមុទ្រ