អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 392: The first argument to the function full_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. ប្រមែប្រមូល, ប្រមូល, ប្រមូលមូលមីរ, ប្រមូលបាន
  2. ចងក្រង
  3. ប្រជុំ
  4. ផ្ដុំ
  5. ទទួល, បាន