អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 90: bad argument #1 to 'inNamespace' (unrecognized namespace name 'Appendix').

  1. មេបញ្ជាការ, មេបង្គាប់ការ, មេកង, មេ