1. សហធនរដ្ឋ, សហសុខុមាលរដ្ឋ, សាមាន្យរដ្ឋ, សហធន, សាធារណធន, សហសាន្តិរដ្ឋ