អង់គ្លេសកែប្រែ

វិគីភីឌាអង់គ្លេសមានអត្ថបទអំពីៈ

វិគីភីឌា en

 
គណិតូបករណ៍អស្យាណូ

នាមកែប្រែ

  • /kəmˈpjuːtə/
  • /kəmˈpjutɚ/

កុំព្យូទ័រ, គណនូបករណ៍