អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

concept

  1. សមានញាណ
  2. ទស្សនទាន, គំនិតទស្សនទាន
  3. ទស្សនៈ
  4. ផ្នត់គំនិត
  5. គតិបណ្ឌិត