អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

ឯកវចនៈ
conquest

ពហុវចនៈ
conquests

  1. សញ្ជ័យ, ជ័យជំនះ