អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

conquest

  1. សញ្ជ័យ, ជ័យជំនះ