អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

consider

  1. ចាត់ទុកថា, ចាត់ទុក