អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

convert

  1. ប្រែមកកាន់
  2. (ជីវវិទ្យា) បំលែង