អង់គ្លេស កែប្រែ

កិរិយាសព្ទ កែប្រែ

cook

  1. ចំអិន (ប្រើលើ ចំណីទូទៅ)
  2. ដាំ (បាយ)
  3. ស្ល (ម្ហូបទឹក រឺ គោក)
  4. ឆុង (ប្រភេទស្រុះ)