អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

  1. (ជីវវិទ្យា) កូរ៉ូណាវីរុស, វីរុសកូរ៉ូណា, កូរ៉ូណាវិសាណូ