1. ដើម, ទុន, ដើមទុន ន.
  2. ចាយដើម, ចាយ, ចាយទុន, ចាយដើមទុន, ចំណាយ កិ.