អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

  1. ក្អក

នាមកែប្រែ

  1. ការក្អក