អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

Lua error in Module:headword at line 90: bad argument #1 to 'inNamespace' (unrecognized namespace name 'Appendix').

  1. ផ្ទាល់ខ្លួន
  2. ទំនៀមទំលាប់