អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

depart

  1. ចាកចេញ, ចេញទៅ, ដកថយ