អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

devolution

  1. បន្ទេរអំណាច, ការផ្ទេរអំណាច