'អង់គ្លេស'កែប្រែ

នាមកែប្រែ

dictionary (ឌិកហ្សឹនន្រី) (ព.ហុ.:dictionaries)

  1. វចនានុក្រម