អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

Positive
difficult

Comparative
none

Superlative
none

  1. លំបាក, លំបិន, យ៉ាប់យ៉ឺន, ឥតស្រាកស្រាន្ត, ពិបាក, យ៉ាប់