អង់គ្លេសកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

direct

  1. ចំ, ត្រូវ, ផ្ទាល់
  2. ត្រឹមត្រូវ
  3. ជាក់ស្ដែង