អង់គ្លេសកែប្រែ

សព្វនាមកែប្រែ

each

  1. នីមួយៗ
  2. ម្នាក់ៗ
  3. គ្រប់ៗ

គុណនាមកែប្រែ

each

  1. រាល់លើក, រាល់ដង
  2. រាល់, គ្រប់
  3. នីមួយៗ

ឯកសារយោងកែប្រែ

  1. វចនានុក្រមអស្យាណូអង់គ្លេស-ខ្មែរ Orkida Dictionary