អង់គ្លេសកែប្រែ

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

និរុត្តិសាស្ត្រកែប្រែ

គុណនាមកែប្រែ

  1. សេដ្ឋកិច្ច

បំណកប្រែកែប្រែ