អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

emerge

  1. បំផុស។
  2. លេចត្រដែត, លេចឡើង, លេចចេញ
  3. ផុស, ផុសផុល, ផុសឡើង
  4. ងើប, ងើបផុសចេញមក
  5. លូត
  6. កម្រើក