អង់គ្លេស កែប្រែ

កិរិយាសព្ទ កែប្រែ

establish

  1. បង្កើត, ស្ថាបនា, ចាក់គ្រឹះ