អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

establish

  1. បង្កើត, ស្ថាបនា, ចាក់គ្រឹះ