'អង់គ្លេស'កែប្រែ

 
eye

ការបញ្ចេញសំឡេងកែប្រែ

Lua error in Module:IPA/templates at line 25: Please enter a language code in the first parameter. The value "aɪ" is not valid..

នាមកែប្រែ

eye (អាយ)

  1. ភ្នែក

ពាក្យទាក់ទងកែប្រែ