អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

  1. (វគ្គីសាស្ត្រ) អំបូរ, វង្ស (សៀម)