អង់គ្លេស កែប្រែ

នាម កែប្រែ

  1. (វគ្គីសាស្ត្រ) អំបូរ, វង្ស (សៀម)