អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

 1. មច្ជាជាតិ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

 1. ស្ទួច; ស្វែងរក

ប្រយោគ​កិរិយាសព្ទកែប្រែ

 1. fish for — fish for something ស្វែងរក
 2. fish for — ស្វែងរក
 3. fish out of — រើសយកចេញ, រើសឡើង

សំនួន​វោហារកែប្រែ

 1. cold fish — មនុស្សដែលមិនរួសរាយសោះ
 2. have other fish to fry — មានការសំខាន់ទៀតនឹងធ្វើ

ពាក្យ​ទាក់ទងកែប្រែ

 1. fish plate — តំណ ប៊ូឡុង
 2. fish culture — មឆ្ឆវប្បកម្ម
 3. fish in trouble water — ឆ្លៀតឬទាញយកប្រយោជន៍ពី
 4. clean fish — ធ្វើ(ត្រី)
 5. land a fish — ទាញត្រីឡើង, ក្រវ៉ាត់ត្រីឡើង