អង់គ្លេសកែប្រែ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

follow

  1. បន្ត,បន្ទាប់់, បន្តក្រោយពី
  2. តាមដាន
  3. ធ្វើតាម, ដង្ហែតាម
  4. ដើរតាម
  5. យកតាម, យកលំនាំ, បន្តដើរ