អង់គ្លេសកែប្រែ

ធ្នាក់កែប្រែ

for

  1. ទៅដល់, មកដល់, ដល់
  2. ដោយ, ដោយសារ
  3. ចំពោះ, សម្រាប់, ជា, សំរាប់ជា
  4. ឱ្យ
  5. របស់
  6. ដើម្បី, នឹង, ឱ្យមាននូវ
  7. អស់ជា, អស់រយៈ