អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

force

  1. កំលាំង (រូបវិទ្យា)
  2. កំលាំង (យោធា, នគរបាល, តំរួត), កងទ័ព, កងកំលាំង, កំលាំងកងទ័ព

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 392: The first argument to the function full_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. បង្ខំ