អង់គ្លេសកែប្រែ

នាមកែប្រែ

form

  1. ទ្រង់, ទំរង់, សណ្ឋាន
  2. បែបបទ, ទ្រង់
  3. បទ, ទំរង់
  4. ទំរង់សត្វមាឌ

កិរិយាសព្ទកែប្រែ

Lua error in Module:links at line 392: The first argument to the function full_link must be a table. See Module:links/documentation for more information..

  1. បង្កើត, តាក់តែងឡើង
  2. កកើតឡើង