អង់គ្លេសកែប្រែ

ធ្នាក់កែប្រែ

from

  1. ចេញពី, ពី, ចាប់ពី, យកចេញពី
  2. ដោយ
  3. ទៅតាម
  4. នាំមកពី, មកពី
  5. តាមរយៈ